Priekabų nuoma

Didžiosiose Baltic Petroleum degalinėse Jūsų patogumui teikiama automobilinių priekabų nuomos paslauga. Priklausomai nuo poreikių priekabas galite išsinuomoti įvairiam laikotarpiui – nuo valandos iki keleto parų.

PASTABA: priekaba privalo būti grąžinta į tą pačią degalinę, kurioje buvo išnuomota. 

 
Nuomojamų priekabų išmatavimai:
  • Krovinių dėžės matmenys - 2750mm x 1380mm;
  • Bendrieji matmenys - 4060mm x 1800mm;
  • Atvirų priekabų bortų aukštis - 230mm arba 330mm;
  • Uždarų priekabų (su tentais) vidinis aukštis - 1600mm;
  • Maksimali keliamoji galia - 500kg.

Priekabos nuomojamos tik pateikus galiojantį asmens tapatybės dokumentą arba B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Degalinių sąrašą rasite čia.

 

Kainos:

Pavadinimas

Pardavimo kaina su PVM

Priekabų nuoma 3 val.

15 Eur

Priekabų nuoma 12 val.

22 Eur

Priekabų nuoma 1 parai

25 Eur

Priekabų nuoma 1 savaitei

110 Eur

 

 

AUTOMOBILIO PRIEKABOS SUBNUOMOS SUTARTIS

Bendrosios sąlygos:

 

1. Automobilio priekabos subnuomos sutarčių bendrosios sąlygos taikomos tarp Kliento ir UAB „BALTIC PETROLEUM“ (toliau – Priekabų subnuomotojas) sudarytoms     Automobilio priekabos subnuomos sutarčių Specialiosioms sąlygoms, išskyrus atvejus, kai Specialiosiose sąlygose yra aiškiai nurodoma, kad Specialiųjų sąlygų aiškinimui yra taikomos kitos nuostatos arba išimtys.

2.NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

2.1. „Automobilio priekaba“ – Automobilio priekabos savininkui priklausanti, Priekabų subnuomotojo nuomos pagrindais valdoma transporto priemonė, kuri skirta tempti motorine transporto priemone.

2.2. „Automobilio priekabos savininkas“ - uždaroji akcinė bendrovė „BaltTrail“, juridinio asmens kodas 304597211, kurios aktualūs rekvizitai yra viešai skelbiami interneto svetainėje.

2.3. „Bendrosios sąlygos“ – šios standartinės Sutarties sąlygos, kuriomis Šalys privalo vadovautis vykdant Sutartį, išskyrus tuos atvejus, kai Šalys raštu susitaria priešingai.

2.4. „Priekabų subnuomotojas“ – uždaroji akcinė bendrovė „BALTIC PETROLEUM“, juridinio asmens kodas 111703588, kurios aktualūs rekvizitai yra nurodomi Specialiosiose sąlygose.

2.5. „Klientas“ – verslo klientas, fizinis arba juridinis asmuo, kuriam Priekabų subnuomotojas suteikė teisę laikinai naudotis ir valdyti už mokestį nurodytą automobilio priekabą ir kurio aktualūs rekvizitai yra nurodomi Specialiosiose sąlygose.

2.6. „Specialiosios sąlygos“ – šias Bendrąsias sąlygas papildančios arba pakeičiančios Sutarties sąlygos, abiejų Šalių suderintos ir patvirtintos pasirašytinai. Specialiąsias sutarties sąlygas Priekabų subnuomotojas įteikia Klientui atspausdindamas nustatytos formos kvitą, kuriame yra nurodomi Kliento asmens duomenys, automobilio priekabos identifikaciniai duomenys, automobilio priekabos pasiėmimo data ir laikas bei kita Sutarties vykdymui svarbi informacija.

2.7. „Sutartis“ – tarp Kliento ir Priekabų subnuomotojo sudarytos Automobilio priekabos subnuomos sutarties Bendrosios sąlygos kartu su atitinkamomis Automobilio priekabos subnuomos sutarties Specialiosiomis sąlygomis. Automobilio priekabos subnuomos sutarties Bendrosios sąlygos yra skelbiamos kiekvienoje degalinėje arba internete – www.balticpetroleum.lt.

2.8. „Šalis“ – Klientas arba Priekabų subnuomotojas, atsižvelgiant į kontekstą.

2.9. „Šalys“ – Klientas ir Priekabų subnuomotojas kartu.

3. Šia sutartimi Priekabų subnuomotojas suteikia Klientui laikinai naudotis ir valdyti už mokestį nurodytą automobilio priekabą, o Klientas priima perduodamą subnuomos teise naudotis automobilio priekabą ir įsipareigoja ją naudoti pagal paskirtį, mokėti nustatyto dydžio subnuomos mokestį Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

4. Klientas, ketinantis subnuomotis automobilio priekabą, privalo degalinėje arba Priekabų subnuomotojo interneto svetainėje www.balticpetroleum.lt susipažinti su        Automobilio priekabos subnuomos sutarties bendrosiomis sąlygomis. Sutikus su Automobilio priekabos subnuomos sutarties bendrosiomis sąlygomis, Klientas  Priekabų subnuomotojui pateikia tokius asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, vairuotojo pažymėjimo numerį, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą ir atsako už pateiktų duomenų teisingumą, o Priekabų subnuomotojas įsipareigoja užtikrinti Kliento duomenų apsaugą.

5. Klientui pateikus Priekabų subnuomotojo prašomus  asmens duomenis ir sumokėjus subnuomos kainą, yra įteikiamas atspausdintas Priekabų subnuomos kvitas. Klientas susipažinęs su kvite nurodyta informacija privalo pasirašyti du kvito egzempliorius (Kliento ir Priekabų subnuomotojo) ir patvirtinti, kad kvite nurodyta informacija yra teisinga. Sutarties šalims pasirašius Priekabų subnuomotojo atspausdintus kvitus yra laikoma, kad Sutarties šalys susipažino su visomis Sutarties sąlygomis ir abipusiu sutarimu pasirašė Automobilio priekabos subnuomos sutartį.

6. Klientas patvirtina, kad apžiūrėjo perduodamą priekabą ir sutinka, jog jam perduodama priekaba yra techniškai tvarkingos būklės ir yra tinkama eksploatavimui.

7. Klientas patvirtina, kad kartu su priekaba, šios sutarties galiojimo laikotarpiui, jam yra perduota: priekabos registracijos liudijimas, galiojantis techninės apžiūros dokumentas, galiojantis privalomojo draudimo sutarties liudijimas ir Klientas su šiais dokumentais susipažino ir dėl jų turinio ar komplektiškumo pretenzijų neturi.

8. Klientas patvirtina, kad priekabos perdavimo metu yra supažindintas su pagal šią sutartį Klientui perduodamos priekabos valdymo ir naudojimosi taisyklėmis, bei faktu, kad priekaba nėra apdrausta KASKO draudimu. Klientas yra informuotas, kad maksimalus priekaba transportuojamas svoris yra 500 kilogramų.

9. Klientas už kelių eismo taisyklių pažeidimus atsako asmeniškai.

10. Klientas privalo užtikrinti tinkamą priekabos techninę būklę bei grąžinti priekabą tokios pačios būklės, kokią gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Gedimai fiksuojami grąžinimo metu skiltyje „PASTABOS“, po kuriomis pasirašo Klientas ir Priekabų subnuomotojas. Klientui nenurodžius gedimų, gedimus nurodo Priekabų subnuomotojas. Jei atsisakoma pasirašyti – preziumuojama, kad su gedimais Klientas sutinka.

11. Klientas įsipareigoja atlyginti visą žalą, kuri buvo padaryta priekabai dėl netinkamo jos naudojimo šios sutarties galiojimo metu (įskaitant gedimus, kosmetinius pažeidimus, eismo įvykius ir kt.). Klientas jokiu atveju negali taisyti arba maskuoti žalos savarankiškai, apie tai neinformavęs Priekabų subnuomotojo.

12. Jei Klientas vėluoja grąžinti priekabą ilgiau nei 24 valandas ir nėra apie tai informavęs Priekabų subnuomotojo, Priekabų subnuomotojas kreipiasi į policiją dėl priekabos vagystės.

13. Kliento sumokėta suma už priekabos subnuomą nėra grąžinama, jei Klientas grąžina priekabą ankščiau nustatyto termino.

14. Sąskaita-faktūra išrašoma atskiru Kliento prašymu.

15. Klientas patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su UAB ,,BALTIC PETROLEUM” Privatumo politika (skelbiama kiekvienoje degalinėje arba internete –www.balticpetroleum.lt/privatumo-politika) ir jai neprieštarauja.

16. Kliento asmens duomenys yra renkami ir saugomi šios sutarties vykdymo tikslais. Duomenų tvarkytojas - UAB ,,BALTIC PETROLEUM”. Duomenų saugojimo laikotarpis – minimalus teisės aktų nustatytas terminas nuomos sutarčių saugojimui.

17. Automobilio priekabos grąžinimui yra taikoma 3 valandų tolerancija. Pavėlavus grąžinti Automobilio priekabą daugiau nei 3 valandas Klientas įsipareigoja papildomai sumokėti 3 valandų subnuomos tarifo kainą, pavėlavus daugiau kaip 12 valandų Klientas įsipareigoja papildomai sumokėti 12 valandų subnuomos tarifo kainą, pavėlavus daugiau kaip 24 valandas bei informavus Priekabų subnuomotoją apie vėlavimą, kaip tai numato šios sutarties 12 punktas, Klientas įsipareigoja papildomai sumokėti vienos paros subnuomos tarifo kainą už kiekvieną pavėluotą parą ir atitinkamą tarifo kainą už kiekvieną nepilnos paros dalį kol Automobilio priekaba nebus grąžinta Priekabų subnuomotojui. Pasirašydamas Priekabų subnuomotojo pateiktą kvitą, Klientas patvirtina, jog sutinka su vėlavimo politika ir dėl baudos dydžio bei  jos apskaičiavimo tvarkos jokių pretenzijų neturi.